Povodí Uhlířská

Plocha LTER
Povodí Uhlířská
Hlavní ekosystémy
Povrchové a podpovrchové vody, lesy mírného pásma
Dostupná data od
1985
Koordinátor plochy
Jakub Hruška | jakub.hruska@geology.cz
Instituce
Česká geologická služba | www.geology.cz, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. | www.czechglobe.cz
Rozloha
187 ha
Nadmořská výška
775-872 m n.m.
Zeměpisná šířka
50°50´ s.š.
Zeměpisná délka
15°09´ v.d.
Roční srážkový úhrn
1200 mm
Teplota (vzduch)
5.5 °C
Jiný status plochy
povodí sítě GEOMON a ICP Waters, monitoring NEC Directive
Charakteristika

Povodí Uhlířská v Jizerských horách je typické horské povodí na kyselých horninách postižené silnou acidifikací a úhynem lesa v 80. letech 20. století, kdy bylo povodí ze dvou třetin odlesněno a posléze zde byly znovu vysázeny dosud dobře prosperující smrkové (Picea abies) monokultury. Povodí je monitorováno od roku 1994 jako součást sítě GEOMON. Výzkum je zaměřen na toky ekologicky významných prvků, sloučenin a vody. Je měřeno množství a chemismus atmosférické depozice (bulk a throughfall), chemismus a množství odtoku, jsou kvantitativně analyzovány půdy a biomasa lesů v povodí, byl proveden fytocenologický monitoring. Na povodí jsou aplikovány biogeochemické modely (MAGIC) a hydrologické modely (BROOK90) s cílem odhadnout budoucí vývoj chemismu půd a vod a změnu hydrologie povodí za různých scénářů klimatické změny. V povodí jsou detailně zkoumány hydrologické procesy tvorby povrchového a podpovrchového odtoku včetně doby zdržení a stáří podzemních vod pomocí standartních hydrologických a izotopových metod v rozsahu celého povodí i na svahovém profilu Tomšovka. Hydrologický výzkum se zaměřuje i na proudění vody a tepla v půdním profilu a na procesy v systému půda-rostlina-atmosféra. V povodí jsou používány geofyzikální metody pro popis podpovrchových horninových struktur.
 

Interaktivní mapa
Zoom level: