Lednice - Horní les

Plocha LTER
Lednice – Horní les
Hlavní ekosystémy
lužní les
Dostupná data od
1968
Koordinátor plochy
Luboš Purchart | lubos.purchart@mendelu.cz
Instituce
Mendelova univerzita v Brně, Ústav ekologie lesa | uel.ldf.mendelu.cz
Rozloha
4 ha
Nadmořská výška
164 m n.m.
Zeměpisná šířka
48°48’ s.š.
Zeměpisná délka
16°47’ v.d.
Roční srážkový úhrn
cca 545 mm
Teplota (vzduch)
cca 9,5 °C
Jiný status plochy
součást BR Dolní Morava
Charakteristika

Studijní plocha byla založena roku 1968 Ústavem ekologie lesa (Mendelova universita v Brně), v souvislosti s řešením Mezinárodního biologického programu UNESCO (IBP – International Biological Programme) a mezinárodního programu UNESCO Člověk a biosféra (MaB). Výzkum zde byl zaměřen na primární produkci, koloběh elementů, vody a sekundární produkci bezobratlých, ptáků a drobných savců. Jde o polopřirozený lužní les bez hospodářských zásahů, charakteristický skupinou lesních typů Ulmeto-Fraxinetum carpineum. Dominantní druhy dřevin jsou Fraxinus excelsior, Quercus robur, Populus nigra, Tilia platyphyllos a Acer campestre.

Místní luh byl od r. 1972, v důsledku protipovodňové ochrany, postižen změnami vodního režimu (absence přirozených záplav, pokles hladiny podzemní vody), což vedlo v průběhu 70. a 80. let 20. stol. k nedostatečněmu zásobení vodou. Od 90. let 20. stol. pak došlo v rámci záměru ozdravění lesa k revitalizačním opatřením (doplňuje se hladina podzemní vody pomocí kanálů) a zdravotní stav luhu se zlepšil. Změny vodního režimu se významně projevily na stavu lesního ekosystému a jsou zdokumentovány právě díky zdejšímu dlouhodobému výzkumu.

Z vědeckovýzkumných aktivit zde nyní probíhá (i) monitoring vybraných parametrů porostního mikroklimatu a mezoklimatu, (ii) hodnocení vláhové bilance v lesních ekosystémech, (ii) hodnocení vodního režimu a vlhkostních poměrů ekosystému lužního lesa, (iv) hodnocení teplotních a vlhkostních poměrů, (v) výzkum vodního provozu dřevin, (vi) hodnocení dlouhodobých změn synuzie drobných zemních savců lužního lesa a (vii) hodnocení dekompozičních procesů. 

Interaktivní mapa
Zoom level: