Bílý Kříž

Plocha LTER
Bílý Kříž
Hlavní ekosystémy
smrkový les
Dostupná data od
2004
Koordinátor plochy
Marian Pavelka | pavelka.m@czechglobe.cz
Instituce
Ústav výzkumu globální změny, v. v. i.; Česká geologická služba | www.geology.cz
Rozloha
zájmové území 5 ha
Nadmořská výška
820–890 m n.m.
Zeměpisná šířka
49°30' s.š.
Zeměpisná délka
18°32' v.d.
Roční srážkový úhrn
1250 mm
Teplota (vzduch)
6.8 °C
Charakteristika

LTER plocha Bílý Kříž je součástí Experimentálního ekologického pracoviště Bílý Kříž (dále jen EEP), které se nachází v oblasti Moravskoslezských Beskyd (Česká republika). Geologické podloží tvoří flyšové vrstvy s převahou pískovců. Klimaticky se jedná o mírně chladnou, vlhkou a srážkově bohatou oblast. EEP vzniklo v roce 1986 v rámci projektu „Komplexní výzkum vlivu imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd“. EEP sestává z následujících základních částí, z nichž první dvě spadají pod LTER plochu Bílý Kříž:

1) smrkový porost = založen v r. 1981 řadovou výsadbou čtyřletých sazenic smrku ztepilého (Picea abies (L.) H.Karst), v podrostu se nachází brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus L.). V porostu je umístěný meteorologický stožár vysoký 36 m, na kterém je umístěný eddy kovarianční systém pro měření toků energie a látek, meteorologické senzory (sluneční radiace, radiační bilance, fotosynteticky aktivní radiace, teplota a relativní vlhkost vzduchu, směr a rychlost proudění vzduchu, atmosférické srážky). V porostu se dále nachází senzory pro teplotu a vlhkost půdy, tok tepla do půdy, opadoměry a automatický systém měření toků CO2 z půdy a kmenů;   

2) klimatologická stanice – teplota, relativní vlhkost, sluneční radiace, atmosférické srážky, tlak vzduchu, teplota půdy;

3) kultivační sféry pro studium dopadů zvýšené koncentrace CO2 (700 ppm) na lesní dřeviny (smrk ztepilý (Picea abies (L.) H.Karst), buk lesní (Fagus sylvatica L.)); 

4) luční porost – společenstvo Nardus-Callunetea (převažující rostliny: kostřava červená (Festuca rubra agg. L.), smilka tuhá (Nardus stricta L.), rozrazil lékařský (Veronica officinalis L.), jestřábník hladký (Hieracium laevigatum Froel.)), 

EEP je součástí sítě stanic CzeCOS – systém observačního výzkumu zaměřeného na kvantifikaci mohutnosti a dynamiky uhlíkového deponia v ekosystémech ČR a jejich vodní bilance, identifikaci účinků faktorů prostředí, včetně předpokládaných důsledků GZK, schopnost ekosystémů vázat uhlík, identifikaci uhlíkových propadů a jejich vazby na parametry prostředí. Výstupy slouží také pro kalibraci leteckých snímků s ohledem na identifikaci deponií uhlíku metodami zpracování obrazu hyperspektrálních snímků.

EEP je součástí celosvětové měřící sítě FLUXNET, je navrženo jako Class-II stanice mezinárodního projektu ICOS (Integrated Carbon Observation System, v rámci ESFRI – European Strategy Forum on Research Infrastructures).
 

Interaktivní mapa
Zoom level: