Rájec - Němčice

Plocha LTER
Rájec-Němčice
Hlavní ekosystémy
druhotné smrčiny vrchovinné oblasti (přeměny smrkových monokultur na lesy bližší přírodě)
Dostupná data od
1968
Koordinátor plochy
Luboš Purchart | lubos.purchart@post.cz
Instituce
Mendelova univerzita v Brně, Ústav ekologie lesa | uel.ldf.mendelu.cz
Rozloha
12 ha
Nadmořská výška
633 m n.m.
Zeměpisná šířka
49°26'31" s.š.
Zeměpisná délka
16°41'30" v.d.
Roční srážkový úhrn
cca 717 mm
Teplota (vzduch)
cca 6,5 °C
Charakteristika

Výzkumná plocha Rájec-Němčice byla založena roku 1968 Ústavem ekologie lesa (Mendelova univerzita v Brně), v souvislosti s řešením Mezinárodního biologického programu UNESCO (IBP – International Biological Programme) a mezinárodního programu UNESCO Člověk a biosféra (MaB). Cílem projektů IBP a MaB v letech 1976–1990 s názvem „Ekologické důsledky intenzivní hospodářské činnosti člověka v čistých smrkových porostech na stanovištích středních nadmořských výšek" bylo analyzovat strukturu, funkci, produkci a produktivitu druhotných smrčin vrchovinné oblasti a hodnotit stabilitu, ochranu a ekologické důsledky intenzivní holosečné obnovy lesa.

Plocha se nachází v přírodní lesní oblasti 30 – Drahanská vrchovina (Drahanský bioregion, 1.52) asi 1 km západně od obce Němčice v České republice, na kambizemi modální oligotrofní (KAmd´) jedlo-bukového lesního vegetačního stupně (4 LVS) s lesním typem 5S1 – svěží jedlová bučina šťavelová (4AB3 – Fageta quercino abietina, svaz Luzulo-Fagion, asociace Luzulo-Fagetum) v nadmořské výšce 600–660 m n. m. na stanovištích původních smíšených lesů.

Cílem současného výzkumu je posoudit možnosti obnovy lesa v dané oblasti s ohledem na optimalizaci hospodářských postupů při uplatňování zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích při transformaci neboli přeměně smrkových monokultur na lesy bližší přírodě. V současnosti je výzkum zaměřen na: (i) studium mezoklimatu a porostního mikroklimatu, (ii) hodnocení vláhové bilance, (iii) fenologie lesních dřevin, (iv) studium biogeochemických koloběhů (uhlík, dusík, síra), (v) studium dekompozičních a půdních procesů, (vi) hodnocení biodiverzity ve vztahu k adaptabilitě lesních porostů na účinky předpokládané klimatické změny.

Interaktivní mapa
Zoom level: