Projekty

Effects of rewilding in forests and agricultural lands on carbon sequestration and diversity (2024-2027; HORIZON (WILDCARD) – RIA 101081177)

Biologický výzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR - zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí, okruh F - Dynamika vývoje a změny biodiverzity přirozených lesů (2023–2027; MŽP 170368 pokr.)

Centrum pro krajinnou diverzitu (DivLand). Program SS - Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život. Podprogram 3 - Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy, WG B. Lesní ekosystémy (2021-2026; TA ČR PPŽ3-SS02030018)

Fyziologická, morfologická a růstová reakce jedle a buku podél geografického gradientu - základ pro predikci budoucího vývoje trendů (2021-2024; GA ČR ARRS 21-47163L)

Databáze letokruhových chronologií jako nástroj pro evidenci a predikci reakce hlavních lesních dřevin na klimatickou změnu (2021-2024; TA ČR PPŽ1-SS0310134)

Mystérium biogenního půdního krípu: biogeomorfologická úloha stromů v temperátních a tropických lesích a ekologické souvislosti (2019-2021; GA ČR P504/19-09427S)

Biologický výzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR - zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí, okruh F - Dynamika vývoje a změny biodiverzity přirozených lesů (2018–2022; MŽP 170368)

Ekosystémové inženýrství a komplexita půd v přirozených temperátních lesích (2016–2018; GA ČR P504/16-15319S)

Monitoring přirozených lesů ČR (2015–2016; Norské fondy EHP-CZ02-OV-1-021-2014)

Dynamika rozkladu tlejícího dřeva v přirozených temperátních lesích (2013–2017; GA ČR P504/13-27454S)

Význam disturbancí pro pedogenezi a variabilitu půd temperátních lesů: syntéza napříč půdotvornými procesy, prostorovými a časovými škálami (2012–2015; AMVIS/KONTAKT II – LH12039)

Dynamika smíšených temperátních lesů – sjednocování a objektivizace konceptuálních přístupů (2012–2015; AMVIS/KONTAKT II – LH12038)

Dynamika prostorového uspořádání stromů v přírodě blízkých temperátních lesích (2011–2014; GA ČR P504/11/2031)

Vliv disturbančního režimu přírodního temperátního lesa na variabilitu půd a pedogenezi na hrubé prostorové škále (2011–2013; GA ČR P504/11/2135)

Nový pohled na dynamiku přirozených temperátních lesů – propojení dosavadních přístupů (2010–2013; GAČR P504/10/2018)

Koloběh dendromasy v přirozených lesích České republiky v závislosti na čase a stanovištních podmínkách (2008–2010; VaV SP/2d2/138/08)

Výzkum zdrojů a indikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace (2005–2011; MSM 6293359101)

Monitoring dynamiky vývoje v přirozených lesích ponechaných samovolnému vývoji; zpracování metodiky výběru území se společenstvy určenými k ponechání působení převážně přírodních sil, návrh metod a postupů péče o tato území (2005–2008; VaV SM/6/153/05)

Protected forest areas in Europe – Analysis and Harmonisation (PROFOR) (2002–2006; COST E-27)

Výzkum a shromáždění poznatků o rozšíření a stavu přírodních lesů v ČR (2002–2004; VaV 610/6/02)

NATMAN – Nature based management of beech forests in Europe (2001–2004)

Analýza lesních ekosystémů v soustavě stávajících maloplošných zvláště chráněných území s cílem optimalizace této soustavy (1999–2001; VaV 610/01/99-1.2)

Výzkum dynamiky vývoje pralesovitých rezervací v ČR (1999–2001; GAČR 526/99/0050)

Forest Reserve Research Network (1997–2000; COST E-4)

Sledování dynamiky vývoje pralesovitých rezervací v ČR (1994–1995; Ochrana přírody – 49/8/1/95-B4)